POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności
Komunikat w sprawie RODO

W skrócie:
1. Co to jest RODO? –Jest to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
2. Jaki jest cel RODO? – Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie WE
3. Od kiedy stosujemy RODO? – od 25.05.2018 roku
4. Co znajduje się w przedstawionej polityce prywatności? – informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe
5. Czy należy się kontaktować z Polskim Biurem Odszkodowań Komunikacyjnym? – nie trzeba, wystarczy zapoznać się z przedstawioną polityką prywatności.

Szanowni Państwo,

Polskie Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych z siedzibą w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 1, 58-100 Świdnica , w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako administrator danych osobowych.

W związku z tym, Administrator informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub (ii) do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;
2. podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO;
3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;
4. przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
5. przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwu danych osobowych narusza przepisy prawa;
7. Od dnia 25 maja 2018 r. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: inspektordanychosobowych@server624820.nazwa.pl

Jak przetwarzamy dane osobowe?
Jako Polskie Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych w świetle przepisów prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:
1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy
2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych

Komu przekazujemy Państwa dane?
Państwa dane przekazujemy podmiotom, które wykonują dla Państwa usługę, zgodnie z zawartą umową, Są to: adwokaci i radcowie prawni, oraz księgowość
Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonania łączącej nas umowy
Czy Państwa dane trafią poza obszar Unii Europejskiej?
Nie, nie ma takiej możliwości.
Przysługujące Państwu uprawnienia
Możecie Państwo do nas złożyć wniosek o: -sprostowanie danych, -usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, – dostęp do danych, -przeniesienie danych w zakresie w art.20 RODO
Skarga
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.
Kontakt i informacje
Nasze dane kontaktowe: Polskie Biuro Odszkodowań Komunikacyjnych ul.Armii Krajowej 1, 58-100 Świdnica.
Dane kontaktowe Inspektora Danych w Polskim Biurze Odszkodowań Komunikacyjnych: inspektorochronydanych@server624820.nazwa.pl