POMOC PRAWNA

odszkodowanie_pbok_oferta

Pomoc prawna skierowana jest do wszystkich osób, które ucierpiały w różnego rodzaju wypadkach w sposób fizyczny, psychiczny, jak i finansowy tj. kierowców, pasażerów pojazdów biorących udział w kolizji, potrąconych pieszych, rowerzystów, oraz najbliższych, które straciły swojego bliskiego w wyniku wypadku.

Prawna pomoc poszkodowanym w wypadkach obejmuje szczegółową analizę zdarzenia, skompletowaniu niezbędnej dokumentacji m.in. z policji, prokuratury i placówek medycznych, znajomość wykładni prawa i umiejętność jej stosowania, reprezentowanie klienta przed instytucją ubezpieczeniową  oraz sądem.

Skorzystanie z pomocy PBOK przyśpieszy proces likwidacji szkody i z pewnością pozwoli ustalić i uzyskać adekwatne do zdarzenia roszczenia, które jak pokazuje doświadczenie są nie do uzyskania przez przeciętnego poszkodowanego w pojedynkę. Roszczenia precyzowane przez Biuro dotyczą wszystkich możliwych do uzyskania rodzajów roszczeń, m.in. z tytułu utraty zdrowia, z tytułu utraconego dochodu, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów dojazdu, renty, zadośćuczynienia, utraty wartości pojazdu itp.

Roszczenia jakie  możemy uzyskać likwidując szkodę za pośrednictwem Polskiego Biura Odszkodowań Komunikacyjnych:

Roszczenia związane z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia

1.Roszczenie o pokrycie kosztów poniesionych wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (art. 444 §1 Kodeksu cywilnego) obejmuje  koszty związane z:
a) leczeniem np. zakup środków farmakologicznych, opatrunkowych, ortopedycznych,
b) nabyciem protez i innych koniecznych aparatów (np. aparatu słuchowego),
c) dojazdami na wizyty lekarskie, czy zabiegi rehabilitacyjne,
d) opieką osób trzecich,
e) konsultacjami i zabiegami medycznymi,
f) wyrównania utraconych zarobków (art. 361 §2 Kodeksu cywilnego),
g) odszkodowania za uszkodzone lub zniszczone rzeczy osobiste jak np. odzież, torebka, rower, telefon komórkowy itp.

PBOK może wnosić o wyłożenie kosztów potrzebnych na leczenie lub na przygotowania do innego zawodu -jeśli w następstwie szkody poszkodowany stał się inwalidą.

2. Roszczenie o rentę z tytułu (art. 444 §2 Kodeksu cywilnego):
a) całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej,
b) zwiększonych potrzeb (np. zwiększonych wydatków na leczenie, rehabilitację, opiekę osób trzecich, trwających przez dłuższy czas i powtarzających się) bądź
c) zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.

3. Roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę (art. 445 §1 Kodeksu cywilnego).
Zadośćuczynienie pieniężne ma rekompensować ujemne przeżycia takie jak: ból, cierpienia fizyczne i psychiczne, wszelkie dolegliwości, niedogodności, ograniczenia jakich doznaje poszkodowany  (i będzie doznawał w przyszłości) w związku ze szkodą na osobie. Przy ustalaniu kwoty zadośćuczynienia uwzględnia się indywidualne okoliczności sprawy, a w szczególności rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń ciała, długość i uciążliwość leczenia (np. zabiegi operacyjne, bolesność i uciążliwość zabiegów), trwałość następstw powypadkowych (np. blizny, oszpecenia, kalectwo, trwały uszczerbek na zdrowiu), rokowania na przyszłość, stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, poczucie bezradności życiowej, uzależnienie od pomocy i opieki osób trzecich etc.
Wysokość zadośćuczynienia, które jest odszkodowaniem za szkodę niemajątkową, nie jest ustalana automatycznie, nie podlega ona jakiemukolwiek taryfowaniu. Niedopuszczalne jest także stosowanie przeciętnych kwot, czy stawek za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest tylko jednym z elementów mających wpływ na wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę. Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę ma ze swojej istoty charakter ocenny i niewymierny.

 Roszczenia związane ze śmiercią poszkodowanego 

1. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu (art. 446 §1 Kodeksu cywilnego)
Do kosztów pogrzebu należą w szczególności koszty związane z:
a) przewozem zwłok, nabyciem trumny, zakupem miejsca na cmentarzu, usługą pogrzebową, ofiarą za nabożeństwo żałobne etc.,
b) postawieniem nagrobka,
c) zakupem odzieży dla zmarłego i oraz odzieży żałobnej dla członków najbliższej rodziny,
d) organizacją poczęstunku dla osób biorących udział w pogrzebie.
2. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów leczenia poszkodowanego (art. 446 §1 Kodeksu cywilnego). Roszczenie to dotyczy kosztów poniesionych w związku z leczeniem poszkodowanego, który zmarł jakiś czas po zdarzeniu.
3. Roszczenie o rentę w związku z utratą środków utrzymania, które zapewniał zmarły (art. 446 §2 Kodeksu cywilnego).
4. Roszczenie o stosowne odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego z tytułu znacznego pogorszenia się ich sytuacji życiowej w związku ze śmiercią poszkodowanego (art. 446 §3 Kodeksu cywilnego – szkoda majątkowa inna niż pokrywana rentą).
5. Roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci poszkodowanego dla najbliższych członków rodziny zmarłego (art. 446 §4 KC).

Zadośćuczynienie pieniężne z art. 446 §4 KC, jako odszkodowanie za szkodę niemajątkową, ma rekompensować ujemne przeżycia takie jak: ból, cierpienia, uczucie pustki, osamotnienia doznanych w związku ze śmiercią poszkodowanego przez najbliższych członków rodziny zmarłego. Przy ustalaniu ww. kwoty zadośćuczynienia uwzględnia się indywidualne okoliczności sprawy, a w szczególności relacje i więzi łączące uprawnionego ze zmarłym, rodzaj i rozmiar ujemnych przeżyć doznawanych po śmierci poszkodowanego, w tym konieczność podjęcia leczenia, zmiany planów życiowych etc.